Kancelaria Audytorska

Kancelaria Biegłych Rewidentów KRAK-AUDYT s.c. jako podmiot  uprawniony do badania sprawozdań finansowych, świadczy wszystkie usługi przewidziane do wyłącznej kompetencji biegłych rewidentów:

 

 • Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości
  i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
 • Przegląd sprawozdań finansowych,
 • Audyty projektów i programów unijnych,
 • Badanie sprawozdań wyborczych,
 • Badanie planu połączenia, podziału i przekształcenia spółek (art. 502, 537 i 559 KSH),
 • Badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej (art. 312 KSH),
 • Badanie sprawozdania z podwyższenia kapitału spółki akcyjnej (art. 431 KSH),
 • Badanie rachunkowości oraz działalności spółki z o.o. na żądanie wspólnika (art.233 KSH),
 • Opiniowanie ceny udziału w spółce z o.o. ( art. 182 KSH),
 • Wycena akcji podlegających przymusowemu wykupowi ( art. 418 KSH),
 • Badanie wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego
  w spółce akcyjnej (art. 449 KSH),
 • Badanie sprawozdania zarządu w przypadku zamiaru nabycia przez spółkę akcyjną mienia od akcjonariuszy (art. 394 KSH),
 • Badanie bilansu i rachunku zysków i strat spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki (art. 442 KSH),
 • Badanie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanych subwencjach oraz o poniesionych z subwencji wydatkach.